YENYFOÇA’DA KORSAN KYTAP BASKINI

      Yeni Foça’da yaz sezonunda geceleri açylan pazarda korsan kitap saty?y yapylyyor
      ihbary yapylan kitapçylara Yzmir ve Foça Polisi baskyn yapty.

      Gece pazarynda kitap saty?y yapan üç kitapçyda yapylan aramalarda korsan kitaplara rastlandy. Baskynda 3 kitapçynyn standy Foça Belediyesi Zabyta ekipleri tarafyndan mühürlenirken korsan kitap saty?y yapan i?yeri sahipleri hakkynda yasal i?leme ba?landy. Korsan kitaplara el konuldu.

Di?er Yandan Türkiye Yayyncylar Birli?i, kendi alany ile ilgili olarak, korsan kitap basymy ve saty?yyla uzun süredir mücadele ediyor. Türkiye Yayyncylar Birli?i'nin yapty?y ara?tyrmalaryn sonuçlaryna göre, dört tür korsan yayyn yapylyyor.
Bunlar,
1-)typky basym
2-)ba?ka yayynevi ady altynda basym
3-)fotokopi yoluyla ço?altma
4-)internet yoluyla yayynlama
Korsan kitap yayynynyn Türkiye'deki mali boyutlary inanylmaz ölçülerde. Türkiye'de bir yyl içinde ISBN kaydy olan yakla?yk 12.000 çe?it kitap basylyyor. Bu kitaplardan en çok satan 200-250 çe?it kitabyn korsan baskysy yapylyyor. Sektörün toplam büyüklü?ü tahmini olarak 100 trilyon iken, korsan kitaplaryn bu miktar içindeki payy 43 trilyonu buluyor

 

Anket

ANKETLERİMİZLE YENİ FOÇANIN NABZINI TUTUYORUZ.
Seçenek yoktur!


Hava Durumu